O firmě Produkty Certifikáty Partneři Vaše dotazy Kontakt Akce Obchodní podmínky Objednat JÍMKU Objednat SEPTIK
 
pool one
jímky septiky bazény vodoměrné šachty zemní pískový filtr
 
line

Obchodní podmínky 

- výroba jímek

 

Obchodní podmínky

POOLONE

Provozovna

Vladislav 292- odbočka na Číměř

Fakturační údaje:

SZEDO PLAST s.r.o.

Demlova 971

Třebíč 674 01 - Doprava po celé ČR ZDARMA!

Štefan Szebista

+420 604 303 913

IČ: 29218861

mail: stefanszebista@seznam.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vyroba-jimek.cz.

Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.Tímto ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu,kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.Veškeré nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí,že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ,a to zejména s osobami,které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu(včetně obchodních podmínek)

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby.

  • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
  • Bezhotovostně na účet prodávajícího č. 2104591908/2700

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak,rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a žašle jej společně ze zbožím na adresu kupujícího

CENA POŠTOVÉHO A BALNÉHO

Doprava jímek je zdarma na celém území České republiky. Cena dopravy bazénových van je odvislá od přepravní vzdálenosti.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Zákazník je před uložením objednávky informován o všech cenách produktů a služeb i o případných poplatcích. Po uložení objednávky odběratelem je tato objednávka závazná. Uložením objednávky je naplněna skutková podstata uzavření smlouvy o koupi zboží mezi dodavatelem a odběratelem. Odběratel je informován o přijetí objednávky i o jejím případném zrušení. Pokud se odběratel nedohodne s dodavatelem jinak, je stanoven poplatek za zrušení objednávky odběratelem ve výši 25 % z ceny objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku. Veškeré parametry objednávky jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení zboží určuje prodávající,není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Nepřevzetí zásilky

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání nebo dopravu zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500 Kč. Za tím účelem je vystavena zákazníkovi faktura a zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce se splatností 14 dnů. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny smluvní společnosti pro vymáhání pohledávek k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma.

V případě,že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce,je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,resp.náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje,že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

ODPOVĚDNOST ZA VADY,ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady,včetně záruční odpovědnosti, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy(zejména ustanovením §612 a násl.občanského zákoníku)

Prodávající odpovídá kupujícímu za to,že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou,zejména že je bez vad.Shodou s kupní smlouvou se rozumí,že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované,prodávajícím popisované,popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu,který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle užívá.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí,že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.Kupující se zavazuje,že nebude vykonávat žádnou činnost,která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,programové vybavení nebo jiné postupy,které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí,že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího,který je fyzickou osobou,je poskytována zákonem č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím,a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího.

Kupující bere na vědomí,že je povinnen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou.

Kupující potvrzuje,že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.Kupující prohlašuje,že byl poučen o tom,že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak,veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně ,a to elektronickou poštou,osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Zpráva je doručena:

  • V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.
  • V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.
  • V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odpeřením převzetí zásilky,odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
  • V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky,dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb,a to i v případě,že se adresát o uložení nedozvěděl.

V Třebíči dne 10.6.2011

 

<< zpět

line

Nákupní košík Počet položek: 0 ks Cena: 0 Kč vstoupit >>>
doprava zdarma

kontakt POOLONEbazény, jímky, septiky - kontaktní e-mail
 
2011 Webhosting, webdesign - mcrai.eu

PLASTOVÉ JÍMKY - JÍMKA NA VODU

|

LEVNÝ SEPTIK, plastový septik

|

LEVNÉ BAZÉNY - PLASTOVÉ BAZÉNY

|

JÍMKY, SEPTIKY, BAZÉNY,

|

Servis lyží

|

Sjezdové lyže

|

Kancelářské židle

|

překlady

|

překlady do angličtiny

|

Kovový nábytok

|

Tepelná čerpadla

|

Kočárky

|

Nábytek, sedací soupravy

|

Kurzy angličtiny, Jazyková škola

|

Autopůjčovna MAXRENTAL

|

Pronájem aut a vozů MAXRENTAL

|

zpětné odkazy

|

ponožky

|

Rodinné domy Říčany - Prodej RD Říčany